Testit - Living Labs

Testit - Living Labs

Via de actie Test it wil Innoviris innovatoren de kans geven hun producten, oplossingen en concepten te ontwikkelen, uitproberen en testen met de eindgebruikers.

Co-create

 

 

 

Via de actie Test it wil Innoviris innovatoren de kans geven hun producten, oplossingen en concepten te ontwikkelen, uit te proberen en te testen met de eindgebruikers.

De projecten in toegepast onderzoek en innovatie worden uitgevoerd in living labs, waarbij onderzoekers, gebruikers en een platform van gebruikers betrokken zijn.

 

 

 

 

 

Editie 2017

Brussels Smart Mobility Challenge

Het doel van de ‘Smart Mobility Challenge’ is om een doeltreffend en efficiënt beheer van het verkeer en het vervoer op de bestaande infrastructuren na te streven door een optimalisering van interactie, connectiviteit en samenwerking.  De projectoproep is gebaseerd op twee belangrijke aspecten: de effectieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders en de creatie van bevoorrechte ruimtes specifiek bestemd voor experimentatie en innovatie.

In het kader van deze oproep worden innovatieve technieken en processen toegepast binnen Smart Mobility projecten. Deze technieken en processen, die worden getest en verbeterd via de Living Labs-projecten, kunnen vervolgens op grotere schaal worden toegepast met als doel betaalbare oplossingen te bieden voor Smart Mobility in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het kort: de voornaamste doelstelling van elk Living Lab bestaat erin Smart Mobility oplossingen (en/of oplossingen die de Smart Mobility kunnen ondersteunen) te ontwikkelen, te testen en te implementeren die tegemoet komen aan de specifieke mobiliteitsuitdagingen van het BHG.


De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris voor deze oproep zijn :

 • non-profit organisaties met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • ondernemingen met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 • onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en collectieve onderzoekscentra) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • regionale en gemeentelijke “administratieve overheden ” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die betrokken zijn bij de Smart Mobility Challenge. Wil je als overheidsinstelling deelnemen aan de projectoproep? Neem dan rechtstreeks contact op met Gaëtan Danneels

Zelfstandigen die niet in een van bovenstaande categorieën kunnen worden ondergebracht, kunnen geen aanvraag indienen. Ze kunnen echter wel als onderaannemer of zelfstandige deelnemen aan een project in het budget van een van de partners.

Niet-Brusselse entiteiten of entiteiten die niet aan één van de bovenstaande categorieën beantwoorden, kunnen als partner aan het project deelnemen, maar kunnen geen subsidie krijgen van het Gewest.

Het project kan gedragen worden door een Brusselse entiteit (geïsoleerde entiteit) of door een consortium van Brusselse entiteiten.

In het geval van een consortium, moet een coördinator worden aangesteld. De coördinator is de belangrijkste contactpersoon en is verantwoordelijk voor de interne coördinatie van het project.

De voorkeur zal gaan naar multidisciplinaire projecten, die verscheidene stakeholders met verschillende backgrounds samenbrengen en die een actieve participatie van de eindgebruikers bevorderen.


De projectoproep zal verlopen in twee fasen :

 • een eerste oproep tot "project outline", eventueel samen met een subsidieaanvraag voor het opzetten van een project (zie onderdeel "Steun bij het opzetten van een project" in het reglement) voor 15 december 2017

 • een tweede oproep voor de geselecteerde “project outlines” voor het indienen voor een volledig dossier voor 18 mei 2018

Het aanvraagformulier alsook de bijlagen moeten in één exemplaar, bedrukt op voor- en keerzijde, te worden opgestuurd naar volgend adres:

INNOVIRIS
Ter attentie van Gaëtan Danneels - Oproep Testit 2017 Brussels Smart Mobility Challenge
Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Charleroisesteenweg 110
1060 BRUSSEL

Een elektronische versie, in het formaat doc of docx, wordt ook naar de volgende adressen verzonden:


Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

De projecten moeten minimum één jaar en maximum drie jaar duren. 


Financiële tegemoetkoming (maxima)

Je kan op drie mogelijke manieren worden gefinancierd afhankelijk van je situatie en die van je partners:

 1. Je bent een vzw zonder economische activiteit (je hebt geen omzet als resultaat van diensten of goederen die je aanbiedt). In dit geval komt in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van 100% voor uw project.

 2. Je bent een vzw met stipte economische activiteiten. Deze economische activiteiten kunnen dus geen deel uitmaken van de dagelijkse activiteiten van de organisatie.

  Concreet betekent dit dat de jaarlijkse capaciteit geaffecteerd door deze economische activiteiten niet meer dan 20% mag bedragen van de jaarlijkse algemene capaciteit van de organisatie (materiaal, uitrusting, personeel en vast kapitaal). Om dit te evalueren zal Innoviris zich baseren op een analyse van de boekhouding of op de omzet (verkoop, prestaties en dergelijke) die lager moet zijn dan 20% van de som van de totale producten (inclusief bijdragen, giften, nalatenschap en subsidies).

  In dit geval kan Innoviris een tegemoetkoming van 100% voorzien voor het project.

 3. Je bent een vzw met regelmatige economische activiteiten (de jaarlijkse capaciteit die wordt geaffecteerd door economische activiteiten bedraagt meer dan 20% van de jaarlijkse algemene capaciteit, zie punt 2 voor de evaluatie van dit criterium door Innoviris. In dit geval wordt de organisatie beschouwd als een onderneming en moet je beroep doen op voorgaand hoofdstuk met betrekking tot ondernemingen. 

  Voor meer informatie over de berekeningsmethode van de grootte van een vzw (gelijkaardig aan een onderneming) kan je terecht op deze website.

  Voor tegemoetkomingen van minder dan 100% is het noodzakelijk dat de entiteit aantoont dat ze over de capaciteit beschikt om haar aandeel in het project te financieren via andere middelen dan geld vanwege de overheid. Het bewijs van dit aandeel kan worden geleverd aan de hand van verschillende documenten (balans, rekeninguittreksels, kapitaal, een banklening enzovoort).


Meer informatie nodig ? 

Heb je meer informatie nodig?

Lees het reglement van de actie dat beschikbaar is in de toolbox van dit programma.

Via Slack kan je ideeëen uitwisselen of werkgroepen samenstellen met mogelijke projectpartners.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

Gaëtan Danneels

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 19
gdanneels@innoviris.brussels