Later word ik... Einstein of Marie Curie

Home / Promotie / Later word ik... Einstein of Marie Curie
Home / Promotie / Later word ik... Einstein of Marie Curie

Later word ik... Einstein of Marie Curie

'Later word ik...Einstein of Marie Curie' is een projectoproep voor de sensibilisering van jongeren voor wetenschappen. Elk jaar heeft de projectoproep een ander thema. Het thema van 2015 is 'de bodem'.

"Later word ik... Einstein of Marie Curie"

Projectoproep voor de sensibilisering van jongeren voor wetenschappen - Thema 2015: de bodem

promotie

 

 

Deze oproep financiert microprojecten die Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige jongeren sensibiliseren voor wetenschap, technologie en opleidingen binnen deze domeinen.

 

 

 

Deelnamecriteria voor promotoren

Elke structuur of entiteit, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, gevestigd op het Belgische grondgebied en zonder winstoogmerk, komt in aanmerking.

De samenwerking tussen twee of meerdere structuren of entiteiten wordt aangemoedigd.

Er zal voorrang gegeven worden aan stakeholders die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die geen subsidie krijgen van Innoviris voor de sensibilisering voor wetenschappen.

Ontvankelijkheid van de projecten

 • Het doelpubliek van de projecten zijn enkel Brusselse Franstalige, Nederlandstalige of Duitstalige kinderen of jongeren van 5 tot 18 jaar.

 • Het hoofddoel van de projecten is de sensibilisering van jongeren voor wetenschappen en technologieën aan de hand van een activiteit die aangepast is aan het doelpubliek.

 • De projectoproep financiert uitsluitend originele initiatieven en acties die jongeren willen sensibiliseren voor wetenschappen en technologieën, en niet de regelmatige en terugkerende activiteit van de projecthouder.

 • Het voorgestelde project moet een lokaal of gewestelijk initiatief zijn, het doelpubliek moet nauwkeurig omschreven worden.

 • De projectmethode, de pedagogische aanpak die voorzien wordt om het vooropgestelde doel te behalen en de verwachte impact van het project moeten expliciet worden voorgesteld. Projecten die louter draaien om de aankoop van uitrusting, het verspreiden van informatie, het simpelweg aanbieden van diensten of het organiseren van een eenvoudig samenwerkingsverband komen niet in aanmerking.

 • Het project moet plaatsvinden tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016.

 • Bij de afloop van het project verbindt de promotor zich ertoe om een verklarende en geïllustreerde fiche (elektronisch A4-formaat) over dit project af te leveren, die op de website van het Brussels Gewest en van Innoviris gepubliceerd zal worden.

De dossiers moeten vóór 12 juni 2015 worden verstuurd naar Sébastien Rush, adres: Innoviris, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel.  De poststempel zal gelden als bewijs en er zal een ontvangstbewijs worden verstuurd.

De promotor moet het aanvraagformulier invullen met elementen die doorslaggevend zijn voor de evaluatie van zijn project.

Onvolledige dossiers of dossiers die te laat worden ingediend, zullen niet onderzocht worden.

 

Selectiecriteria

 • Naleven van de deelnamecriteria

 • Relevantie van het project in verhouding tot met de doelstellingen en thema’s die in deze oproep worden omschreven, praktische haalbaarheid en samenhang van de geplande actie.

 • Evaluatie van de impact op het beoogde publiek in termen van sensibilisering en de ratio kostprijs per persoon.

 • Bij het selecteren van de projecten zal men rekening houden met de specieke inspanningen die de promotoren leveren om de gelijkheid van kansen en de sensibilisering van achtergestelde groepen te bevorderen.

 • De voorkeur zal gegeven worden aan projecten die op het thema “De bodem” gericht zijn.

 • Rekening houden met de milieudimensie is een troef. Een jury zal een rangschikking opstellen van de projecten die in aanmerking komen in functie van de hierboven opgesomde criteria.

 

Financiering van de projecten

De financiële tegemoetkoming is in principe beperkt tot €5.000 per project. Dit is een maximum bedrag d.w.z. niet het feitelijke bedrag dat per denitie wordt toegekend aan het geselecteerde project.

De promotor moet aantonen dat hij over eventuele aanvullende middelen beschikt om zijn project uit te voeren.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Sebastien Rush

Tel. +32 2 600 50 11
srush[at]innoviris.brussels